Termékek Menü
Ön itt jár: > >

Elállás

Elállás

Elállási jog fogalma és gyakorlásának feltételei:
Mit tehetünk, ha meggondoltuk magunkat?

Az elállási jog hiánya:
Mikor nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat?

A ”Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló” 54/2014 (II.26.) Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog illeti meg a vásárlót.

A vásárló elállási vagy felmondási jogát:

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Írásbeli nyilatkozatodat a videojatek@dvdgalaxis.hu email címrevagy személyesen hozhatod be üzletünkbe. A nyilatkozatod mindenképp tartalmazza:a rendelési nevedet, a címedet, a visszaküldeni/visszahozni kívánt termékeket, a rendelés dátumát, valamint jó, ha feltünteted a rendelési azonosítót is emailedben.

Az elállásról szóló nyilatkozatot a Vásárló megküldheti:

 • az Ügyfélszolgálat címére, vagy
 • a Webshop email címére, avagy
 • az Ügyfélszolgálaton kell leadnia

 • A Vásárló elállásával összefüggésben kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének költségeit köteles viselni, ezért a terméket nem adhatja fel utánvétellel vagy portóval.

 • A webshop által értékesített termékek körében a szoftverek esetében a Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a csomagolást (védőfóliát) már felbontotta, hiszen ilyenkor lehetővé válik számára a szerzői jogi védelem alá eső termék használata, valamint többszörözése is, amelyért szerzői jogdíjat kellene fizetni. Ha azonban a terméket az eredeti csomagolásban, felbontatlanul visszaküldi vagy visszaviszi az üzletbe, a kifizetett összeget a Webshop visszatéríti.

 • Személyes átvétel estén, mivel a Vásárló személyesen jelen van az üzletben a termék átvételénél, a fogyasztói szerződés megkötése nem távollévők között történik, hiszen mindkét fél jelen van, ezért a Vásárló nem élhet az elállási joggal.

 

A Vásárlót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A Vásárló az elállási jogát a formanyomtatvány az elállásról nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Az elállásra irányuló jog gyakorlását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a fent meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy e jogát az előírt határidőben és a törvényi előírásokkal összhangban gyakorolta.

A Webshop kötelezettségei a Vásárló elállása vagy felmondása esetén

Ha a vásárló az ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint és határidőben eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a Webshop haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Webshop a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Webshop nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Webshop mindaddig visszatarthatja az elállásra tekintettel fizetendő összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Webshopot a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A Vásárló kötelezettségei elállás vagy felmondás esetén

Ha a vásárló az ÁSZF-ben és az irányadó jogszabályokban rögzítettek szerint eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Webshopnak vagy a Webshop által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Webshop vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Webshop vállalta e költség viselését.

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a Vásárlónak, a Webshop saját költségén fuvarozza vissza a terméket, de csak abban az esetben, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Webshop kifejezetten felhívja a T. Vásárlók figyelmét arra, hogy a Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel!

 

 1. A Webshop termékek értékesítésével foglalkozik. Amennyiben szolgáltatást nyújtana a Vásárló részére, s a Vásárló a Webshophoz olyan kérést intézne, hogy a szolgáltatásra irányadó elállási jog lejárta előtt kezdje meg a Webshop a teljesítést, köteles a Vásárló ezen igényét a Webshoppal kifejezetten közölni. A Vásárló köteles utóbbi esetben köteles megtéríteni a Webshop ésszerű költségeit, ha a jelen pontban rögzített esetben a teljesítés megkezdését követően gyakorolta elállási jogát.

 2. A Webshop a „tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex” hatálya alá nem tartozik, az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartja.

 3. A Vásárló kötelezettségeinek legrövidebb időpontja:

A Vásárló a vásárolt áru ellenértékét személyes átvétel esetén személyesen a teljesítés helyén, a termék átvételekor, szállítás esetén a Szállítónál az áru átvételekor készpénzben teljesíti.

Hitel (kölcsön) felvétele esetén a hitelszerződésben rögzítettek az irányadóak.

Az elállásra a h.) pontban előírtak érvényesek, a szavatossági igények előterjesztésére vonatkozó határidőket a jelen ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza;

 1. A Webshop részére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nem kerül alkalmazásra.

 2. Peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus:

Amennyiben az értékesített termékkel vagy a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban panasz merülne fel, a Vásárló panasszal élhet, a „panaszkezelés” részben rögzített feltételek szerint.

A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a vitát peren kívüli módon orvosolják, s csak ennek eredménytelensége esetén fordulhatnak a teljesítés helye szerint illetékes helyi Bírósághoz illetve Törvényszékhez.

A felek tudomásul veszik, hogy a teljesítés helye: 8200 Veszprém, Kossuth u. 6.

 

A Felek rögzítik, hogy a peren kívüli vitarendezés céljából a Veszprémi Kereskedelmi és Ipari Kamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhatnak  ( 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. iroda) azzal, hogy a Webshop fenntartja a jogát, hogy a Békéltető Testület döntését nem tartja rá irányadónak.

 1. Záró rendelkezések

Ezen Általános Vásárlási feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, végezetül az 45/2014-es Korm. rendelet idevonatkozó rendelkezései.

Top termékek